Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen. Ze draagt gezamenlijk en individueel de opbouw van onze kerkelijke gemeente. Daarmee heeft zij de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. Alle ouderlingen en alle diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd. Dit gebeurt tijdens een gemeenteavond.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

  • De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
  • De opbouw van de gemeente van jong en oud, in al haar verscheidenheid
  • De missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld
  • De bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse
  • Het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente
  • Het vaststellen van begroting en jaarrekening
  • Het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

De kerkenraad overlegt zeven maal per jaar. De notulist maakt verslag van elke kerkenraadsvergadering. U bent als toeschouwer welkom bij dit overleg en de kerkenraad kan ook taak- en/of werkgroepen uitnodigen om haar van advies te voorzien.

Moderamen

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen. De taak van het moderamen is voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraadsvergadering en beslissingen nemen over zaken die niet uitgesteld kunnen worden tot een volgende vergadering. Het moderamen legt in een dergelijke situatie in de volgende kerkenraadvergadering verantwoording hierover af. In het moderamen zitten de preses, de scriba en de predikant. Deze vergadering komt in ieder geval zes keer per jaar samen.

Samenstelling moderamen Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen